fbpx

Regulamin

§1 REGULAMIN SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH,  KONSULTACJI PRZED TRENINGIEM, TRENINGÓW ORAZ WARSZTATÓW

Regulamin określa zasady uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach przed trenigiem, treningach oraz warsztatach organizowanych przez Beata Kamińska-Suchanek Trening żabki. Mindfulness dzieci i nastolatki. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach przed treningiem treningach i warsztatach oraz obowiązują wszystkich uczestników.
 

I REJESTRACJA – ZASADY UCZESTNICTWA
Podstawą uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym, konsultacji przed treningiem, treningu lub warsztacie jest:
1. Dokonanie rejestracji (zamówienia), która odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej https://treningzabki.pl
2. Dokonanie opłaty  za spotkanie informacyjne, konsultację przed treningiem, trening lub warsztaty we wskazanej kwocie w przeciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego.
a) Po dokonanej wpłacie uczestnik otrzyma informację o możliwości uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym, konsultacji przed treningiem, treningu, warsztacie.
b) Brak wpłaty w terminie 3 dni, oznacza brak zapisu na listę główną lub rezerwową.

3 . O przyjęciu na spotkanie informacyjne, konsultację przed treningiem, trening lub warsztat decyduje kolejność wpłat na konto oraz spełnienie wymagań pkt. 1,2,3 niniejszego Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub wpisania uczestnika na listę rezerwową, jeżeli lista główna uczestników w danym terminie będzie już zamknięta.

4. Osoby, które dokonały płatności, a nie dostały się na listę główną, otrzymają zwrot wpłaty lub przepisanie wpłaty na koleją edycję szkolenia spotkania informacyjnego, konsultacji przed treningiem, treningu lub warsztatu (zgodnie z ustaleniami z uczestnikiem).

W przypadku rezygnacji/zmiany terminu uczestnika z udziału w spotkaniu informacyjnym:
1. Jeśli rezygnacja/zmiana terminu nastąpiła najpóźniej do 3 dni przed terminem spotkania, wpłacona kwota zostaje zwrócona w całości lub przesunięta na kolejne proponowane spotkanie (zgodnie z ustaleniami z uczestnikiem).
2. Jeżeli rezygnacja/zmiana terminu nastąpiła w terminie krótszym  niż 24 godziny przed spotkaniem, bez względu na jej przyczynę, powoduje to utratę 100% całkowitej wpłaty za spotkanie informacyjne.

 
W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konsultacji przed treningiem:

1. Jeśli rezygnacja nastąpiła najpóźniej do 3 dni przed terminem spotkania, wpłacona kwota zostaje zwrócona w całości lub przesunięta na kolejne proponowane spotkanie (zgodnie z ustaleniami z uczestnikiem).
2. Jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym  niż 24 godziny przed spotkaniem, bez względu na jej przyczynę, powoduje to utratę 100% całkowitej wpłaty za spotkanie informacyjne.
3. Bezpłatnej zmiany terminu konsultacji przed treningiem najpóźniej do 24 godzin przed spotkaniem można dokonać maksymalnie dwa razy. Za kolejne zamiany będzie pobierana dodatkowa opłata w kwocie 60 zł.

 
W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału  w treningu lub warsztacie:

1.    Jeśli rezygnacja nastąpiła najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem treningu lub warsztatu wpłacona kwota zostaje zwrócona w całości lub przesunięta na kolejne proponowane zajęcia (zgodnie z ustaleniami z uczestnikiem).
2.    Jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem treningu lub warsztatu, bez względu na jej przyczynę, powoduje utratę 100% całkowitej wpłaty za szkolenie lub warsztat.

II SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Spotkanie informacyjne, konsultacja przed treningiem, trening lub warsztat odbywać się będą zgodnie z przyjętym planem, podanym w ogłoszeniu.
2. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia lub warsztatu oraz zmiany jego terminu do 3 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć. W takiej sytuacji zostanie zaproponowany kolejny termin za porozumieniem zainteresowanych stron lub zwrot 100% wpłaconej kwoty.
3. W przypadku odwołania spotkania informacyjnego, konsultacji przed treningiem, treningu lub warsztatu w terminie krótszym niż 3 dni od rozpoczęcia z przyczyn leżących po stronie organizatora, uczestnik otrzyma zwrot w wysokości 100% wpłaconej kwoty, bądź zostanie zaproponowany kolejny termin za porozumieniem zainteresowanych stron oraz zwrot poniesionych kosztów dojazdu na podstawie przesłanych paragonów/faktur.
4. Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu uczestnik powinien wpłacić na numer konta podany w wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zgłoszenia rejestracyjnego.
5. Faktura zostanie wystawiona na prośbę uczestnika w przeciągu 30 dni od daty wpływu na podany numer konta.
6. Realizatorem jest:
Beata Kamińska-Suchanek Trening żabki. Mindfulness dzieci i nastolatki
ul. Adama Mickiewicza 12 lok. 2a
01-517 Warszawa
NIP 8341792259 REGON: 361666860

III BEZPIECZEŃSTWO
1. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas spotkania informacyjnego, konsultacji przed treningiem, treningu lub warsztatu.
2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i PP., jakie obowiązują na terenie obiektu, w którym organizowane jest spotkanie informacyjne, konsultacja przed treningiem, trening lub warsztat.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się spotkanie informacyjne, konsultacja przed treningiem, trening lub warsztat.

IV FORMY PŁATNOŚCI

1. Płatności na stronie https://treningzabki.pl obsługuje serwis Tpay.com.

2. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
a) płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (przelewem bezpośrednim),
b) płatnością za pomocą karty płatniczej,
c) przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni Zamówienie zostaje anulowane.

V DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Użytkownik wysyłając zgłoszenie na spotkanie informacyjne/konsultację przed treningiem/trening uważności/warsztat podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, data urodzenia dziecka. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zapisu. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
2. Celem realizacji formularza rejestracyjnego na spotkanie informacyjne/konsultację przed treningiem/trening uważności/warsztat Administrator może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie imię i nazwisko, e-mail, telefon osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji zgłoszenia. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie organizującej spotkanie informacyjne/konsultację przed treningiem/trening/warsztat oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
3. Administratorem danych osobowych jest Administrator (zgodnie z definicją w komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.
4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
5. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe będą powierzane wymienionym niżej podmiotom w celu wykonania przez Administratora  umów o świadczenie usług zawieranych przez Administratora z Klientami z wykorzystaniem Strony internetowej:
– Tpay, Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357 – celem obsługi płatności.
– Estern Models Agnieszka Eminowicz-Florczak, ul. Smolna 34 lok. 1, 00-375 Warszawa, NIP 5251492500, REGON 011951994 – celem obsługi spotkań informacyjnych, konsultacji przed treningiem, treningów uważności, warsztatów.
– Ja. Edyta Matejko-Paszkowska, Warszawska 163 lok. 15, Mińsk Mazowiecki, NIP 8221175274, REGON 712354600 – celem obsługi spotkań informacyjnych, konsultacji przed treningiem, treningów uważności, warsztatów.
– Pracownia KartON, Robert Nalepa, ul. Adama Mickiewicza 12 lok. 2a, 01-517 Warszawa, NIP 5251080625, REGON 017423799 – celem obsługi spotkań informacyjnych, konsultacji przed treningiem, treningów uważności, warsztatów.

 

VI INNE
1. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie dźwięku i fotografowanie podczas szkolenia lub warsztatu bez zgody organizatora.
2. Wszystkie materiały wykorzystywane oraz udostępniane uczestnikom przez organizatora objęte są prawami własności intelektualnej.
3. Żadna część materiałów szkoleniowych nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody organizatora.
4. Szkolenie lub warsztat może być filmowane oraz fotografowane przez organizatora.
5. Udział w zajęciach jest równoznaczny z przeniesieniem na organizatora autorskich praw do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:
a) Gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w spotkaniu informacyjnym lub warsztacie.
b) Gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodą na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowanie do zdjęcia.
6. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do rejestracji oraz wystawienia certyfikatu uczestnictwa.
7. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
We wszystkich sprawach organizacyjnych (pytania, wątpliwości, problemy) uczestnicy powinni kontaktować się z Beatą Kamińska-Suchanek tel. 663315227, e-mail: kontakt@treningzabki.pl

§2 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Za pośrednictwem Strony Internetowej, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia na Stronie Internetowej. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta.
3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Strony Internetowej.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony Internetowej. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony Internetowej.
6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony Internetowej, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail beata.kaminska-suchanek@treningzabki.pl . W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony Internetowej. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2019 r.